The Metabolism

Feb 27 2019

 

เซลล์และชีวเคมี

เมแทบอลิซึมเบื้องต้น

เนื้อหา

-เมแทบอลิซึมเบื้องต้น

-การหายใจระดับเซลล์

-การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

-การลำเลียงสารของเซลล์

No responses yet