ดาวน์โหลดใบสมัคร

ขั้นตอนการสมัครเรียน

  1. นักเรียนสามารถปรึกษาคอร์สเรียนและรับใบแจ้งขอลงทะเบียนได้ที่โรงเรียนทุกสาขา แต่การสมัครเรียนต้องลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ไม่มีการรับสมัครที่โรงเรียน
  2. ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ในโบรชัวร์ให้เข้าใจครบถ้วน จะทำให้นักเรียนทราบรหัสคอร์ส (Insti Code) ที่นักเรียนต้องการเรียน ซึ่งจะกำหนดสาขา วัน เวลาและค่าเรียน เพื่อนำไปกรอกลงในใบแจ้งขอลงทะเบียน พร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียน เมื่อตรวจสอบว่าถูกต้องชัดเจนแล้วจึงนำไปลงทะเบียนพร้อมชำระค่าเรียนที่ธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได้ โดยธนาคารจะเก็บค่าบริการรายการละ 15 บาท
  3. ตรวจสอบสำเนาลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคารว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้แก้ไขกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในขณะนั้นให้ถูกต้อง

*ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการลงทะเบียนผ่านระบบได้ แสดงว่าคอร์สนั้นเต็ม ให้นักเรียนเลือกรอบเวลาอื่นแทน*

  1. นำสำเนาลงทะเบียนฉบับจริงจากธนาคารพร้อมรูปถ่าย 1 ใบต่อ 1 คอร์ส มายื่นที่โรงเรียนตามสาขาที่สมัครเรียนสำหรับนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดอนุโลมให้ส่งจดหมายหรือมายื่นวันที่เริ่มเรียนได้ (การยื่นสำเนาการลงทะเบียนเรียน ทางโรงเรียนถือว่านักเรียนได้ทำการยืนยันการเรียนคอร์สนั้นๆ แล้ว ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ได้ทั้งสิ้น)

*ที่นั่งเรียงตามลำดับการโอนจากธนาคาร โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ยุบคอร์สในกรณีที่มีนักเรียนลงเรียนน้อยเกินไป*

  1. ห้ามนักเรียนใช้วิธีโอนเงินลงคอร์สที่จะเรียนจากธนาคารหลายสาขาพร้อมกัน เพราะอาจทำให้นักเรียนได้คอร์ส เรียนเกินกว่าจำนวนที่ต้องการ ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบและกันที่เรียนของผู้อื่น หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นทางโรงเรียนถือว่านักเรียนมีเจตนาและจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำของตนเอง โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  2. การสมัครคอร์สเรียนใดก็ตาม โรงเรียนถือว่านักเรียนได้ตรวจสอบและตัดสินใจดีแล้วว่านักเรียนสามารถเรียนได้ตามวัน เวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุขัดข้องแล้วผู้สมัครไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อนเปิดคอร์สนั้นๆ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง

สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าโครงการ “ส.อ.ว.น.” หรือโครงการอื่นๆ ช่วงปิดเทอม

ไม่ควรสมัครเรียนคอร์สปิดเทอม ให้ไปสมัครเปิดเทอมแทน

เพราะโรงเรียนไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงคอร์ส ถ้านักเรียนสอบเข้าโครงการต่างๆ ได้

Application Form