รายละเอียดคอร์ส

รายละเอียดคอร์สชีววิทยา Bio BEAM Center

 

ระดับมัธยมต้น

-ชีวะม.ต้น

-ตะลุยโจทย์ ชีวะ ม.ต้น

 

ระดับมัธยมปลาย

-ม.4 เทอม 1 <ชีวเคมีและเซลล์ (พื้นฐานชีววิทยาระดับมัธยมปลาย)>

-ม.4 เทอม 2 <พันธุศาสตร์> 

-ม.5 เทอม 1 <ชีววิทยาของพืช>

-ม.5 เทอม 2 <ชีววิทยาของสัตว์ 1>

-ม.6 เทอม 1 <ชีววิทยาของสัตว์ 2>

-ความหลากหลายทางชีวภาพ

-ระบบนิเวศวิทยา

-เมแทบอลิซึม

*หลักสูตรอ้างอิงตามหลักสูตรกระทรวงฯ แต่ละโรงเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเรียงไม่ตรงกับหลักสูตร

สำหรับเตรียมสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย

-ICU ชีวะ Entrance

-COMA ตะลุยโจทย์ ชีวะม.ปลาย