โบรชัวร์

รอบปิดเทอม ตุลาคม 2562

หน้าที่ 1

หน้าที่ 2

 

รอบเปิดเทอม พฤศจิกายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 1

หน้าที่ 2

 

แบบแยกคอร์ส

ชีววิทยาม.ต้น

OPD – 1 ชีวเคมีและเซลล์

OPD – 2 พันธุศาสตร์

OPD – 3 ชีววิทยาของพืช

OPD – 4 ชีววิทยาของสัตว์ (1)

OPD – 5 ชีววิทยาของสัตว์ (2)

OPD – 6 ความหลากหลายทางชีววิทยาและระบบนิเวศ

ICU Entrance และ COMA ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย